NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB

 

Datum:            18 september 2013

Plaats:             Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden

Aanvang:        20.00 uur

 

Aanwezig zijn: erelid Anton Schotanus, het voltallige bestuur, Hans van Dijk en

vertegenwoordigers van: Bolsward Workum combinatie, BEGB Britsum, DC Fryslan,

De Oldehove, DC Dokkum, Excelsior Harlingen,

DC Heerenveen, DC Huizum, DC Ontspanning, DC Oudega, DC Rinsumageest,

SDC Sneek, TTS Surhuisterveen, en TOG Wolvega.

 

Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Henk Posthumus en Klaas Lyklema;

Ulbe Koopman, Harry Mennema, DCT Twijzelerheide, DC Oerterp en DC De Harste Houdt Stand.

 

 

  1. Opening

Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

  2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

  3. Mededelingen / KNDB zaken

De voorzitter noemt de afwezigen en vraagt om een moment stilte voor de overledenen.

Dit zijn Anne vd Leij, 87 jaar en oud lid van Huizum, H. Westra, 88 jaar en oud lid TTS Surhuisterveen

en Ruurd Oosterwoud, 89 jaar en oud lid DC Ontspanning.

 

Bij de KNDB is er sprake van een structureel tekort op de begroting. Daarnaast zijn de subsidies,

die vooral gericht zijn op Roel Boomstra, onzeker. Er kunnen echter ook zomaar meevallers zijn.

De reserves zijn vooralsnog hoog genoeg om het probleem rustig op te gaan lossen.

De daling van het ledental is ook een probleem. Er moet meer aan jeugdwerk worden gedaan.

Urk laat zien dat het mogelijk is om veel jeugd aan het dammen te krijgen.

De KNDB wil graag dat de toppers zich meer inzetten voor ondersteuning op de verenigingen.

Hans Vermeulen is de nieuwe voorzitter van de KNDB geworden.

 

  4. Notulen van de voorjaars-ledenvergadering

Willem Lep geeft aan dat BEGB Britsum aanwezig was op de vorige ledenvergadering

terwijl dit niet in de notulen staat.

Bob Nuys vindt dat de onaangename sfeer van de vorige vergadering niet duidelijk

in de vorige notulen staan. Hij wil dit graag vermeld zien. Jan Bosselaar vindt dat prima.

Anton Schotanus is kritisch over de manier waarop het bestuur beslissingen neemt zonder

raadpleging van de leden. Jan Bosselaar vindt dat het bestuur belast is met het nemen van

de beslissingen en geeft aan dat de leden in de vergadering anders kunnen besluiten.

Verder mist Bob Nuys een aantal punten op de agenda over de propagandaprijs,

de PFDB-er en over reglementaire uitslagen. Het bestuur is niet van gedachten veranderd

betreffende de propagandaprijs.

Voor de PFDB-er geldt dat het bestuur de papieren versie

op dit moment nog belangrijk vindt. Wel kan er gekeken worden of er naast de papieren versie

een digitale versie beschikbaar kan komen. Wat betreft de reglementaire uitslagen ligt de

verantwoordelijkheid ook bij de clubs zelf.

De bereidheid bij de competitieleiders is groot maar als de clubs niet willen dan wordt het moeilijk.

Sancties kunnen een club doen besluiten er helemaal mee op te houden.

Tabe de Vries geeft nog aan dat bij de landelijke competitie de wedstrijden allemaal wel volgens

schema gespeeld worden. Het zou mooi als dezelfde discipline in de provinciale competitie komt.

 

  5. Financiën

De PFDB maakt ook dit jaar weer een mooie winst.

Andries Oord vindt de reserve voor het schooldammen erg hoog. Jan Bosselaar legt uit dat dit

komt door de in het verleden gemaakte afspraak dat de winst naar die reserve wordt geboekt.

In feite maakt het niet uit waar de reserves staan. Ze kunnen worden aangesproken als dat nodig is.

De kascommissie bestaande uit Fedde Piet Huitema en Wim Oldekamp geeft in de persoon van

Fedde Piet aan dat alles dik in orde is met de boekhouding en er wordt dan ook decharge verleend

door de vergadering. Fedde Piet verlaat de commissie en wordt opgevolgd door Andries Oord.

Andries Oord vraagt of de contributie omhoog gaat. De KNDB contributie gaat per

1 januari 2014 met twee euro omhoog. De PFDB contributie blijft gelijk.

Sietse Terpstra merkt op dat de verhoging van de KNDB gecompenseerd zou kunnen worden

met een verlaging van de PFDB. Volgens Anton Schotanus zou dit ook eenmalig kunnen.

Bob Nuys vraagt het bestuur om met een voorstel te komen tot verlaging van de PFDB contributie.

Rein vd Wal vindt dat niet verstandig. Jan Bosselaar geeft aan dat er op de voorjaarsvergadering

gediscussieerd kan worden over de begroting voor 2015.

 

  6. Pauze

 

  7. Beker en clubcompetitie

De opzet van de clubcompetitie is voor komend seizoen gewijzigd naar zestallen die een

rondtoernooi spelen in groepen van waar mogelijk acht teams. Gerrit Terpstra geeft aan de

clubs ruim van tevoren zijn gepolst over de veranderingen maar dat er slechts zeven clubs

gereageerd hebben. Op de vergadering volgt een lange discussie over dit punt.

De Oldehove en Huizum vragen waarom er niet met achttallen gespeeld kan worden in de

nieuwe ereklasse en waarom Huizum 2 niet in de ereklasse zit. Jan Bosselaar geeft aan dat

enkele clubs moeilijk achttallen op de been kunnen brengen. Als dat wel lukt dan is het

krachtsverschil erg groot. Bovendien vergemakkelijkt het de promotie vanuit de hoofdklasse.

Bijkomend voordeel is dat Tabe de Vries door de wijziging naar zestallen meer spelers in de

competitie heeft gekregen omdat sommige clubs een extra team op konden geven.

Verder heeft het bestuur geen negatieve reactie ontvangen over het spelen met zestallen,

juist alleen positieve. Bob Nuys wil toch graag met achttallen spelen en Huizum 2 in de ereklasse.

Het bestuur geeft aan dat Huizum 2 alsnog in de ereklasse zal gaan spelen.

Anton Schotanus vraagt waarom er afgestapt is van het Zwitsers systeem.

Tabe de Vries vertelt dat er waarschijnlijk slechts elf teams overbleven en dat het Zwitserse

systeem dan niet gespeeld kan worden en Gerrit Terpstra geeft aan dat er voortdurend kritiek

was op het systeem. Bijvoorbeeld over de speeldata. Deze zijn nu direct bekend voor het hele

seizoen. Gerrit Terpstra vraagt zich af waarom er nu zoveel kritiek is terwijl de clubs dit ook als

respons op de enquête hadden kunnen doen. Durk Smidstra is voor het nieuwe systeem maar

geeft aan dat toekomstige wijzigingen eerst in de vergadering besproken moeten worden.

Willem Lep vindt het nieuwe systeem een verbetering. Anton Schotanus zou graag een

geleidelijker invoer van nieuwe systemen zien in plaats van dat zaken erdoor worden gedrukt

door het bestuur. Fedde Piet Huitema geeft aan dat de theorie mooi is maar dat door de praktijk

waarin clubs het moeilijk hebben snel ingrijpen soms noodzakelijk is.

Er is begrip bij de leden voor de invoering maar een meer geleidelijke invoer in overleg met

de vergadering zou wenselijk zijn.

 

De bekercompetitie zal dit seizoen nog niet veranderen. Sjoerd Huitema is in overleg met het

bestuur wel bezig met hervormingen te bedenken maar deze zullen eerst worden voorgelegd

aan de vergadering voor eventuele invoering. Te denken valt aan het vrijloten van topteams

in de eerste ronde, afschaffing a/b teams en indeling op rating. In het algemeen willen de clubs

graag af van het geschuif van spelers over de verschillende teams. Erwin Heslinga geeft aan

dat de beschikbaarheid van spelers op verschillende datums vaak van invloed is op de

teamopstelling en in mindere mate tactische overwegingen. Willem Lep vraagt nog of de beker

niet in klassen kan worden gespeeld zodat de krachtsverschillen kleiner zullen zijn.

Het is echter juist de charme van de beker dat alle clubs in één groep spelen.

 

  8. FK

De discussie over het FK is heftig geweest. Resultaat is dat De Oldehove voor 1 januari 2014

met een uitgewerkt plan komt voor de organisatie in 2014. Dit in samenwerking met DC Huizum

en het bestuur. Anton Schotanus vraagt het bestuur om strak aan deze datum vast te houden.

Rein vd Wal geeft aan dat het FK onder auspiciën van het bestuur zal worden georganiseerd.

Vanuit het bestuur zullen Gerrit Terpstra en Rein vd Wal betrokken zijn bij de organisatie.

De Oldehove zal DC Huizum en het bestuur snel uitnodigen voor een eerste overleg en het

bestaande plan ook naar DC Huizum sturen omdat dat nog niet officieel gestuurd was.

 

  9. Jeugdactiviteiten

Het jeugddammen zit in een zorgelijke situatie. Zonder de positieve ontwikkeling in Urk is het

bijna passé. Het schooldammen moet worden gestimuleerd. Andries Oord vertelt dat er in

Heerenveen een plan was van de overkoepelende organisatie De Basis om met inzet van

clubleden te gaan dammen op het basisonderwijs. Er waren verscheidene leden die zich

ervoor in wilden zetten maar de scholen hadden geen interesse.

Rein vd Wal geeft aan dat de prioriteiten van de scholen inderdaad veranderen.

Durk Smidstra vertelt dat de activiteiten van de jeugd in de PFDB-er staan op pagina 23 en 24.

Hij vraagt om de moed niet op te geven ook al is de respons soms nihil. Urk laat zien dat er wel

degelijk iets mogelijk is.

 

10. Eventuele voorstellen van de clubs

Er zijn geen voorstellen

 

11. Bestuurszaken: afscheid Douwe Kootstra

Na elf jaar neemt Douwe Kootstra afscheid van het bestuur. Jan Bosselaar noemt Douwe

een rustig en gemoedelijk mens. Altijd gastvrij met lekkere hapjes thuis.

Jan is zeer erkentelijk voor de kundigheid en inzet waarmee Douwe de financiën beheerd

heeft. Alles was altijd prima in orde. Jan wenst Douwe veel plezier verder en overhandigt

een dambord met schijven. De ledenvergadering geeft Douwe een applaus.

Gerrit Reitsma zal Douwe opvolgen als penningmeester.

 

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

 

13. Sluiting

Voorzitter Jan Bosselaar wenst iedereen een genoeglijk seizoen toe.