NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB

 

 

Datum:        17 april 2013

Plaats:          Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden

Aanvang:    20.00 uur

 

Aanwezig zijn: erelid Wim Meijer, het voltallige bestuur en vertegenwoordigers van:

DC Huizum, DC Fryslan, De Oldehove, DC Heerenveen/Mildam, SDC Sneek,

TTS Surhuisterveen, DC Ontspanning, DC Oerterp, DC Buitenpost,

De Harste Sumar, TOG Wolvega, DC Rinsumageest, Excelsior Harlingen, DC Oudega.

 

Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Henk Posthumus en Klaas Lyklema, Ulbe Koopman,

Sjoerd Huitema, Harry Mennema, Gerrit Reitsma en ZWH Damteam.

 

01. Opening

Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

02. Vaststellen van de agenda / mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter meldt de afwezigen.

Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de overledenen.

Door het bestuur is alleen kennis genomen van het overlijden van Andries Sinnema op

4 maart 2013, 64 jaar oud en lid geweest van verschillende damclubs.

 

03. Notulen van de najaars-ledenvergadering

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn te lezen in de PFDB-er en worden goedgekeurd.

 

04. Jaarverslag

Het jaarverslag is ook te lezen in de PFDB-er. Er volgen geen opmerkingen en deze wordt dan

ook goedgekeurd.

Ad Teeuw vraagt hoeveel het abonnement van de PFDB-er kost, omdat hij vernomen heeft

dat dat 5 euro zou zijn. De penningmeester geeft aan dat het 8 euro is.

 

05. Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie

De prijzen worden uitgereikt door Gerrit Terpstra.

Jan Bosselaar vraagt de clubs om wijzigingen voor het komende seizoen zo snel mogelijk door

te geven zodat de competitie zo goed mogelijk kan worden opgestart.

 

06. Financiën

Penningmeester Douwe Kootstra heeft geen opmerkingen.

Sjoerd Schaaf vraagt of de contributie voor 1 juli moet worden voldaan zoals besproken

op de vorige vergadering. Het bestuur geeft aan dat de contributie gebaseerd is op de situatie

van 31 december van het voorgaande jaar en dat tijdige betaling wel gewenst is, maar dat de

datum van 1 juli vanwege de zomerstop niet handig is en dus voorlopig niet gehanteerd zal

worden. Ad Teeuw vraagt wat er met de contributie gebeurt bij overlijden.

De clubs moeten dit zelf doorgeven aan de KNDB, waarna de penningmeester de bedragen

van de KNDB doorkrijgt. De contributie is verschuldigd tot 31 december van het jaar,

waarin uitschrijving plaats vindt.

 

07. Pauze

 

08. Jeugdactiviteiten

Durk Smidstra vertelt hoe het er voor staat met het jeugddammen. Helaas is het kampioenschap

voor het middelbaar onderwijs niet doorgegaan. Wel doorgegaan zijn de Friesland Cup,

het FK en het FK sneldammen. Durk vraagt nog maar eens om het jeugdwerk te stimuleren.

Zonder de positieve inbreng van Urk zou er een neergang zijn van het jeugddammen.

Tjalling Goedemoed vraagt waarom de deelname op scholen afneemt.

Als redenen worden genoemd de kosten, het continu rooster, het niet op willen offeren

van de vrije tijd door begeleiders en de afnemende affiniteit bij leerkrachten.

De KNDB gaat wel middels Damz-totaal het computerdammen op scholen stimuleren.

Helaas meldt Durk dat het zijn laatste seizoen zal worden in de jeugdcommissie.

Dit zal volgens Wim Oldekamp een zware aderlating zijn voor het jeugddammen in Friesland.

 

09. Eventuele voorstellen van de clubs

Er is een voorstel van De Oldehove om het FK later dit jaar (en komende jaren) te organiseren

in verband met het niet doorgaan van het geplande FK en de daaropvolgende koppeling

met het zomertoernooi. De Oldehove vindt de koppeling namelijk een devaluering.

Het bestuur geeft aan dat het oorspronkelijk geplande FK voldeed aan de uitkomsten

van de enquête onder topspelers. Toen er te weinig deelname bleek te zijn heeft het bestuur

besloten het FK te koppelen aan het zomertoenooi. Het bestuur is van plan om dit seizoen

vast te houden aan die koppeling (de organisatie is al rond) en vanaf 2014 kan De Oldehove

het FK organiseren. Hierna volgt er een levendige discussie met kwesties als kwantiteit/kwaliteit,

bereikbaarheid, doel van het FK en ook minder relevante zaken.

De voorzitter vraagt vervolgens de aanwezige clubs om hun mening te geven. De Oldehove en

DC Huizum stemmen voor het voorstel van De Oldehove. SDC Sneek stemt blanco en de

overige clubs stemmen voor het voorstel van het bestuur. Daarmee wordt het FK definitief

gekoppeld aan het zomertoernooi en De Oldehove zal in principe het FK in 2014 organiseren.

 

10. KNDB zaken

Jan Bosselaar geeft informatie over een aantal onderwerpen die momenteel spelen bij de KNDB.

De plaatsing voor de HF NK wordt weer anders geregeld. Er komen persoonsgebonden plaatsen

voor de provinciale kampioenen en vrije inschrijving voor 28 plaatsen.

Als nieuwe voorzitter wordt voorgedragen J.M.H.C. Vermeulen en er zijn verkiezingen voor

de nieuwe bondsraad, omdat er 10 kandidaten zijn voor 9 plekken.

Op de begroting staat een tekort. De reserves zijn vooralsnog genoeg om dit op te vangen.

Bob Nuys vraagt naar de oorzaak. De inkomsten dalen vanwege een dalend ledental en lagere

subsidies van het NOC/NSF. Daarnaast zijn de uitgaven hoog vanwege de ambities.

Er wordt bijvoorbeeld getracht zoveel mogelijk buitenlandse bonden aan te laten sluiten

zodat de subsidies blijven bestaan. Wim Oldekamp vraagt naar de lange termijn.

Een adviesgroep zal zich hierover buigen en met aanbevelingen komen.

 

11. Bestuurszaken

Het bestuur stelt voor om Gerrit Reitsma te benoemen in het bestuur.

De vergadering vindt Gerrit een uitstekende kandidaat en gaat akkoord.

 

12. Rondvraag

Bob Nuys heeft een aantal opmerkingen. Als eerst vraagt hij naar de propagandaprijs.

De Oldehove heeft hiervoor een persoon voorgedragen. Jan Bosselaar geeft aan dat de

betreffende persoon al de hoogst mogelijke onderscheiding van de PFDB heeft ontvangen

en dat nadien een ‘lagere’ prijs toekennen niet gebruikelijk is.

Vervolgens vraagt Bob Nuys of de PFDB-er opgeheven kan worden omdat alle informatie

elders te vinden is. Jan Bosselaar geeft aan dat de papieren versie nog steeds gewaardeerd

wordt door menigeen, maar dat er binnen het bestuur ook al over gesproken is om te kijken

of het mogelijk is een digitale versie te maken. Leden kunnen dan kiezen welke versie ze willen

ontvangen.

Verder wil Bob Nuys nog enkele aanbevelingen doen aangaande de provinciale competities.

Voor de clubcompetitie ziet hij graag een evenwichtigere verdeling met minder reglementaire

uitslagen en bij voorkeur een rondtoernooi. Voor de bekercompetitie een vrijloting voor de

topteams in de eerste ronde in combinatie met afschaffing van de b/c teams.

 

13. Sluiting

 

 

(Secretaris: Oscar Veltman)