Notulen van de PFDB najaarsledenvergadering op 19 september 2012

in Zalen “Tivoli” te Huizum-Leeuwarden om 20.00 uur

 

Afwezig met kennisgeving: erelid W.Meijer, erelid H. Posthumus, H.Mennema, F.P.Huitema,H.Scholte en U.Koopman.

 

Aanwezig vertegenwoordigers van de volgende clubs: dc.BEGB, Britsum; dc.TOG, Wolvega;dc.Fryslân, Wanswerd;

dc. de Oldehove, L’warden;dc. DCH, H’veen/Mildam;de.Huizum;dc. Fortuin, Dokkum;dc. Ontspanning, Aldeboarn;

dc.OG, Drachten ;dc. Rinsumageest;dc. Excelsior, Harlingen; dc.SDC Sneek en dc. TTS, Surhuisterveen en

het voltallig bestuur.

 

 

1. Opening

Voorzitter Jan Bosselaar heet de aanwezigen van harte welkom.

 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt hiermee vastgesteld.

 

3. Mededelingen

De voorzitter meldt de namen van de afwezigen en verzoekt ons om bij het noemen van de overleden leden te gaan staan

en een moment van stilte in acht te nemen. Overleden zijn (voor zover bij het bestuur bekend):

 

- Halbe Posthumus, Ureterp, oud-lid van dc. Oerterp

- Hessel Postma, oud 65 jaar, overleden op 14 mei 2012, lid van dc. TOG Wolvega en dc. Heerenveen/Mildam

-  Marten Veening, oud 80 jaar, overleden op 9 juni 2012, lid van dc. OG Drachten

- Pieter Bergsma, oud 85 jaar, overleden op 21 juni 2012; erelid PFDB en erelid van dc de Oldehove en oud-lid van

  dc. Huizum en dc. Gorredijk

- Harm Vrieling, oud 53 jaar, voorheen lid van dc. Huizum.

 

KNDB zaken

De landelijke bond zal waarschijnlijk een verlies van ongeveer 18.000 euro tegemoet zien. Dit tekort is o.a. ontstaan,

omdat er pogingen in het werk zijn gesteld om tenminste 54 landen te clusteren, waardoor er subsidie beschikbaar

gaat komen. Het komend jaar wordt het basisschooldammen fors ondersteund. Het is bekend dat het aantal leden

door natuurlijk verloop, afneemt. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

 

4. Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 18 april 2012.

Na een opmerking van D. Smidstra dat de damclub Oldebooorn niet bestaat , maar moet zijn “Ontspanning”, Aldeboarn,

worden de notulen goedgekeurd. Met dank aan de waarnemend secretaris Rein van der Wal.

 

5. Bestuursverkiezing

Zowel de penningmeester als de secretaris zijn aftredend. Ondanks alle inspanningen zijn er geen opgegeven kandidaten.

De voorzitter merkt op dat iemand volgend jaar bereid is de taken van de penningmeester op zich te willen nemen.

De huidige functionaris, Douwe Kootstra , is bereid zich nog een jaar beschikbaar te stellen.

De secretaris heeft zich nadrukkelijk niet weer beschikbaar gesteld. Vier termijnen van 3 jaar vindt hij genoeg.

Omdat er niemand is, die zich heeft gemeld zitting in het bestuur te willen nemen, zal een ander bestuurslid de taken overnemen.

Uiteraard blijft het bestuur “zoekende “.De voorzitter biedt de afscheidnemende secretaris een dambord met damschijven aan.

Hij memoreert vervolgens dat het woord “secretaris” geheimhouder betekent. Er is ook een secretarisvogel.

Dit beest schrijdt bedachtzaam rond. Dat statig lopen heeft de voorzitter Sjoerd nooit zien doen.

Bosselaar bedankt hem voor het werk en memoreert dat ook op andere terreinen van het maatschappelijk leven

de scheidende secretaris z’n steentje bijdraagt, te weten de Stichting “Wereldkinderen”en het kerkelijk werk in Bitgummole en omstreken.

De secretaris bedankt voor de lovende woorden en hoopt dat de clubs hun verantwoordelijkheid serieus nemen en iemand bereid vinden

deze taak op zich te willen nemen.

 

6. Financiën

De jaarafrekening 2011 en de begroting 2013. Wim Oldekamp: Boekhoudkundig kan de boekenvoorraad wel uit de balans,

omdat de voorraad afgeschreven is. De penningmeester beaamt dit. De post boekenvoorraad gaat er uit.

De post “overige vorderingen”. Die post is behoorlijk opgelopen. Het geeft niet altijd een goed beeld: b.v. 2 clubs hebben in

januari betaald. De voorzitter geeft aan dat er sneller door de clubs moet worden betaald.

Nu de leden per 1 januari afgeschreven worden, betekent het dat het hele jaar contributie betaald moet worden,

ook al is het lid maar enkele maanden lid geweest. Controleer de toegezonden lijst zorgvuldig en meld wijzigingen

direct bij de KNDB. Dat voorkomt misverstanden en fouten. Bestuurslid Gerrit

Terpstra: Afrekening van de PFDB graag voor 1 juli betalen. Het was 1oktober. Volgend voorjaar komt deze aanbeveling als

voorstel op de voorjaarsledenvergadering.

Het bestuur wil graag dat de nota eerder betaald wordt,omdat de doorbetaling aan de KNDB al eerder in het jaar plaats vindt.

Graag “stroomlijnen”met de KNDB. Bob Nuys: Er moet dan een verandering in de statuten plaatsvinden, omdat nu aangegeven

wordt dat het niet voor 1 juli kan!. Ook merkt hij op dat iedere vereniging ingeschreven moet zijn bij de kamer van koophandel!

Dat is wettelijk verplicht. (het is de vraag of alle clubs wel ingeschreven staan)

De kascommissie doet verslag. Namens die commissie doet Gauke Dirk Nijholt verslag.

De commissie verzoekt de vergadering de penningmeester Douwe Kootstra en Wim Meijer (boekhouding van het schooldammen)

decharge te verlenen. De zaken zijn keurig verantwoord en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

De vergadering antwoordt met applaus. De voorzitter bedankt de kascommissie.

Fedde Piet Huitema zal volgend jaar met Wim Oldekamp de kascommissie vormen.

De begroting: Er zijn geen inhoudelijke vragen. Dhr. Konijn: Volgend jaar geen contributieverhoging?

Antw. Nee, geen contributieverhoging.

 

7. Pauze  (in de pauze worden de programmaboekjes van de PFDB uitgedeeld)

 

8. De PFDB competitie

Tabe de Vries: Nu al is het programmaboekje achterhaald. Dit omdat de indeling van de 2de en 3de klas nog niet rond is.

Maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Er wordt uitvoerig gesproken over te weinig thuiswedstrijden of data.

Ook wil de meerderheid dat 2 teams van dezelfde vereniging eerst tegen elkaar spelen. Erwin Heslinga: Wordt de loting aangepast?

Ja, er komt een andere loting. Zie voor de juiste data op de PFDB site.

Het Fries kampioenschap: Rein van der Wal: Dit jaar is een overgangsjaar. Vanuit de enquête zijn diverse punten naar voren gekomen:

voorkeur speeldata het liefst in mrt/tm mei. Ook een andere speellocatie. Nu zijn er 10 sterke spelers en het belooft een spannend en

goed toernooi te worden. In Mildam en Allardsoog zijn de speellocaties. Volgend jaar komt er ook een hoofdklas en eerste klas FK.

Hans Zondervan: Is er in december ook een Masterstoernooi? Rein van der Wal: Nee, dit jaar niet, maar volgend jaar misschien wel.

 

9.Jeugdzaken

Durk Smidstra”Het schooldammen staat weer in de steigers en de jeugdkampioenschappen.

In Aldeboarn is de eerste Friesland Cupwedstrijd en er zijn tot nu toe 24 inschrijvingen. Voor het verder programma zie de “PFDB ‘er.”

 

10.Rondvraag

Bob Nuys: Speellocatie van de Oldehove is nu “Insulinde”in de Gaspeldoornstraat. Ieder kan nu de gegevens veranderen.

Rinze Postma, Harlingen: de digitale klokken kunnen niet worden besteld, omdat er geen voorraad is.

Dat klopt, maar dat de voorraad wordt aangevuld. Geef wel aan voor 1 okt. bij Gerrit Terpstra hoeveel klokken er worden besteld.

Anders krijgt de club geen 10 euro per klok de toegezegde korting. Piet Wiersma: De contributie voor een nieuw lid is 5 euro?

Antwoord: Ja, het eerste jaar. Tabe de Vries: ik zie dat bijna alles weer opnieuw geloot moet worden, wanneer 2 clubs van

dezelfde vereniging in de eerste ronden gepland moeten worden. Volg de site en wees gerust. Ik laat me niet gek maken.

Voorzitter: de plaats waar het Fries sneldamkampioenschap persoonlijk volgend jaar plaats vindt, is nog niet bekend.

Wie wil dat organiseren? Graag kenbaar maken bij het bestuur.

 

11.Sluiting

De voorzitter bedankt de vergadering voor de goede samenwerking en wenst iedereen een goed damseizoen toe en een “wel thuis”.

 

 

Sjoerd D. Schaaf, ex-secretaris PFDB