NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB

 

Datum: 28 september 2016

Plaats: Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden

Aanvang:      20.00 uur

 

Aanwezig zijn: het voltallige bestuur, erelid Anton Schotanus en vertegenwoordigers van:

Bolsward Workum combinatie, BEGB Britsum, DC Fryslan, DC Heerenveen, DC Huizum,

OG Drachten DC Ontspanning, DC Rinsumageest, SDC Sneek, TTS Surhuisterveen en TOG Wolvega,

Piet Leijenaar.

 

Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer en Klaas Lyklema; Harrij Mennema,

Excelsior Harlingen en De Harste/Houdt Stand.

 

01.      Opening

Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

02.     Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

03.     Mededelingen / KNDB zaken

De voorzitter noemt eerst de afwezigen met kennisgeving en vraagt om een moment stilte voor

de overledenen. Voor zover bekend bij het bestuur zijn dit Tjalling Goedemoed, 45 jaar, lid De Oldehove;

Anne Alma, 79 jaar, lid TTS Surhuisterveen; Jan Kuijer, 84 jaar, oud-lid DC Haulerwijk;

Gerwin Kolkman, 51 jaar, oud-lid TTS Surhuisterveen; Wim Oldekamp, 59 jaar, lid SDC Sneek;

Willem vd Bijl, 75 jaar, lid DC Lemmer en Douwe Kootstra, 57 jaar, lid De Oldehove.

 

Binnen de bondsraad volgt Reinout Sloot Jan Bosselaar op als vertegenwoordiger van de PFDB.

Het grootste vraagstuk voor de Bondsraad is hoe het verder moet de KNDB?

Waar komen de prioriteiten te liggen op het gebied van top- en breedtesport?

Hoe kan de ledendaling worden opgelost? Heeft de bond straks nog wel bestaansrecht?

Het KNDB-bestuur heeft daarom discussieer-momenten georganiseerd op verschillende plaatsen

in het land en gaat met een voorstel komen.

Reinout Sloot meldt nog dat de leden van de bondsraad per mail gevraagd zijn om een reactie te geven

op de vraag of spelers van de wk-match vooruit mogen spelen in de NC.

Hij wil graag van de vergadering horen hoe zij hierover denkt. De vergadering komt tot de conclusie

dat zij in principe tegen is. De organisatie van het WK had namelijk ook rekening kunnen houden met de NC.

Als de betrokken clubs het echter eens kunnen worden dan is het prima.

 

04.     Notulen van de voorjaars-ledenvergadering

De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

Betreffende de inhoud zijn er geen opmerkingen.

 

05.     Financiën

A: De financiële stukken zijn zoals gebruikelijk voorafgaand aan de ALV weer gepubliceerd op de PFDB-site.

De jaarrekening laat een positief exploitatie saldo zien van ongeveer 1800 euro waardoor het eigen vermogen

gestegen is naar ongeveer 23.000 euro.

 

B: De kascommissie bestaande uit Meinze Feenstra en Andries Oord heeft geen fouten kunnen ontdekken en

Meinze stelt dan ook voor om decharge te verlenen. De vergadering neemt dit over en de penningmeester krijgt

applaus. Als nieuwe leden voor de kascommissie melden Jan Sloot en Auke Koopmans zich aan.

 

C: De grootste verandering in de begroting is de daling in verenigingscontributie en de daarmee samenhangende

afdracht aan de KNDB. Dit is een direct gevolg van de overgang naar het donateurschap. Sjoerd Schaaf vraagt

of het Bron-fonds nog wordt gebruikt. Gerrit Reitsma antwoord dat dat het geval is.

De rente wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten.

 

06.     Jeugdactiviteiten

Vanuit Hoogeveen is er door onder andere Zainal Palmans een nieuwe aanpak ontwikkeld om het jeugddammen

een stimulans te geven. Deze aanpak heeft tot een flinke aanwas van jeugd geleid bij die club en wordt nu ook in

Friesland uitgerold bij Ontspanning, SDC Sneek en OG Drachten. Met de nieuwe leermappen kan de jeugd

sneller en leuker met dammen aan de slag en de organisatie van speciale toernooien zijn de opstap naar een

hoger niveau. Het PFDB bestuur heeft toegezegd dit financieel te ondersteunen en wil dat blijven doen bij een

positieve evaluatie na het eerste jaar. Durk Smidstra geeft aan dat men zich ook moet richten op het werven

van kader en Chris Altena benadrukt het gebrek aan aanbod. Als de clubs organiseren komt de jeugd wel en

ook de ouders moeten er bij betrokken worden.

 

Pauze

 

07.     Clubcompetitie

De hele competitie is al ingevoerd op toernooibase. Tabe de Vries heeft zo goed als alle wensen van de clubs

kunnen honoreren. Het groene boekje wordt niet meer op papier verstrekt.

Door de vele wijzigingen is het boekje vers van de pers namelijk alweer achterhaald.

De oproep is aan alle clubs om de actuele gegevens bij te houden en door te geven. TOG Wolvega neemt

de plaats is van Haulerwijk in de 1e klasse b.

 

08.     FK’s en 55+ toernooi

DC Huizum heeft zich gemeld om dit seizoen het FK sneldammen te organiseren in het kader van

het 85-jarig jubileum. Het FK rapid en het FK 50+ zullen zonder tegenkandidaten weer gespeeld worden

in Twijzelerheide en Mildam. Het FK sneldammen voor club-4-tallen is zoals gebruikelijk in Cornjum en

de bondsavond in Drachten is tevens het FK rapid voor club-4-tallen.

Andere clubs kunnen zich altijd aanmelden voor de organisatie van een FK.

 

Het gewone FK zal weer door Reinout Sloot worden georganiseerd. De speeldata zijn in maart, april en mei

in Tivoli waarbij Reinout hoopt op mooie groepen van 6 spelers. Er is wat verwarring geweest over de regels

bij gelijk eindigen. Dit zal duidelijk in de wedstrijdvoorwaarden worden opgenomen.

Sjoerd Schaaf meldt dat de deelname aan het FK sneldammen voor club-4-tallen afneemt wat gaat leiden tot

lotingsproblemen. Hij roept ieder op om mee te doen en tijdig aan te melden.

 

09.     Bestuursvoorstel: bekercompetitie

Over de bekercompetitie is door de jaren heen flink wat discussie geweest. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen.

Het is echter erg spijtig dat er clubs zijn die niet spelen omdat ze het niet eens zijn met de vastgestelde regels.

Het bestuur stelt nu voor om te kiezen uit twee varianten. Het eerste systeem is volledig vrij loten met in de

eerste ronde een aantal teams vrij om op het juiste aantal deelnemers te komen.

De tweede variant is de eerste ronde door een aantal lager spelende teams te laten spelen om op het juiste aantal

uit te komen. De vergadering kiest voor variant twee. Sjoerd Huitema zal de organisatie van de bekercompetitie

weer op zich nemen.

 

10.      Eventuele voorstellen van de clubs

Er zijn geen voorstellen.

Durk Smidstra wil nog wel graag de financiële situatie voor deelname van Yneke Goerres aan het jeugd EK en WK

uitleggen. Hieraan zijn namelijk hoge kosten verbonden. Het afgelopen seizoen zijn de kosten middels verschillende

sponsorbedragen opgebracht. Voor dit seizoen zal daarvoor weer een poging worden gedaan.

Durk vraagt zich af of het bestuur hierin ook iets kan betekenen. Jan Bosselaar acht de kans hierop groot maar ziet

graag eerst een schriftelijk verzoek tegemoet. Chris Altena tipt nog dat er ook een verzoek kan worden gedaan bij het

Kellerfonds dan wel Henk Stoop.

 

11.      Bestuurszaken: Aftredend en voor maximaal 1 jaar herkiesbaar:

Jan Bosselaar en Gerrit Terpstra

Jan Bosselaar en Gerrit Terpstra zijn beide reglementair aftredend en hebben aangegeven voor maximaal één jaar

door te willen gaan. Jan Bosselaar geeft aan dat het gezond is om regelmatig vers bloed in het bestuur te krijgen.

De nieuwe voorzitter zal door de ALV moeten worden gekozen. De overige functies worden binnen het bestuur

verdeeld. Niemand is tegen een herkiezing voor één jaar en tijdens dat jaar zal er gezocht worden naar twee

nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich alvast melden en mogen dan ook direct meedraaien als ze dat willen.

 

12.     Rondvraag

Sjoerd Schaaf vraagt hoe het komt met de berichtgeving op teletekst van Omrop Fryslan.

Nick dl Fonteyne heeft ze eenmalig bijgewerkt maar vervolgens niet meer. Jan Bosselaar zegt dat de

teletekstpagina’s wat het bestuur betreft kunnen vervallen omdat de informatie sneller te vinden is op internet.

Daarover is contact geweest met de Omrop maar die wil de pagina’s echter voorlopig behouden omdat die er

van oudsher opstaan. Chris Altena geeft aan dat teletekst overal bezig is te verdwijnen.

Het zou wel zo kunnen zijn dat juist niet-dammers de uitslagen bekijken op teletekst in plaats van op internet.

Als er iemand is die ze bij wil houden dan zou dat mooi zijn en dat hoeft niet per se een dammer te zijn.

De clubs wordt gevraagd om een kandidaat te zoeken.

Arnold Wiegersma vraagt of er meer ruchtbaarheid gegeven kan worden voor de algemene ledenvergadering

zodat de opkomst misschien wat groter wordt. Hij denkt aan een mail naar alle secretarissen. Gerrit Terpstra

geeft aan dit al een tijdje niet meer te doen omdat veel clubs verzuimen de actuele gegevens door te geven.

Alle informatie wordt gepubliceerd op de PFDB-site. Mails komen onbestelbaar retour of bij mensen terecht

die er niets mee doen. Richard Koot meldt dat de clubs zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de

informatie naar hun leden toe. Als een secretaris van een club regelmatig op de PFDB-site kijkt heeft hij alle

informatie tijdig tot zijn beschikking. Jan Bosselaar geeft aan dat de opmerkingen mee worden genomen in

de bestuursvergadering. Daarnaast meld hij nog dat het bestuur geen kennisgeving had gekregen van het

overlijden van Douwe Kootstra en daarom niet aanwezig is geweest bij de uitvaart.

Sjoerd Schaaf was wel op de hoogte en is aanwezig geweest.

 

13.     Sluiting

Voorzitter Jan Bosselaar wenst iedereen een genoeglijk seizoen toe.