Notulen      najaarsledenvergadering PFDB gehouden op 16 september 2015                   gjt      

Plaats: Tivoli, Huizumerlaan 59, 8934 BD  Leeuwarden. Aanvang: 20.00 uur.

 

 

Afwezig met kennisgeving:

Erelid Wim Meyer

Erelid Klaas Lycklema.

Erelid Anton Schotanus

Persvoorlichter Henk Posthumus.

Ulbe Koopman-Damclub Lemmer-Damclub Oudega.

 

Afwezig zonder kennisgeving:

DC de Oldehove- DC Steenwijk-Dc DCT-Eensgezindheid Woudsend-De Harste

Houdt stand-DC Haulerwijk-OKK Gerkesklooster-Urk aan Zet-ZWHD Bakhuizen-

DC Dokkum-DC Emmeloord-DC Hemrik-DC Opeinde-DC Donkerbroek.

 

 

1. Opening

Om 20.00 uur kan voorzitter Jan Bosselaar afgevaardigden van 16 clubs verwelkomen.

Na het vaststellen van de agenda wordt staande een moment stilte in acht genomen voor de leden die in de afgelopen periode zijn overleden t.w.:

03-04-2015 >  Joop Huisman 90 jaar lid DC Hemrik oud lid Heerenveen-Gorredijk

02-07-2015 > Bouwe de Jong 88 jaar lid de Harste oud lid Eastermar.

14-08-2015 > Wim de Jager 80 jaar lid Donkerbroek

Kees Brandsma lid OKK Gerkesklooster.

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Bloemen worden uitgereikt aan Wim Riddersma wegens het behalen van de nederlandse sneldamtitel in zijn categorie.

Tevens aan Chris Altena voor de prestatie van zijn dochter Marieke wegens het behalen van de nationale titel junioren bij de meisjes.

Actuele zaken KNDB zaken worden toegelicht door de voorzitter.

Op de website van de KNDB is via de notulen van de bondsraad één en ander te raadplegen.

Gerrit Terpstra wijst de aanwezigen nog eens op de methode van aan-en afmelding bij de KNDB.

Deze handeling dient door de club rechtstreeks te worden gedaan bij de KNDB.

Men is lid voor het kalenderjaar wat loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

3. Notulen voorjaarsledenvergadering

Geen vragen. D. Smidstra merkt op dat een opmerking vanaf de bestuurstafel tijdens de vorige veradering inzake damclub Ontspanning Oldeboorn, slecht is binnengekomen.

 

4. Financiën

Exploitatierekening 2014 met een tekort van 1715.—euro. ( Dit tekort is ontstaan door een boekhoudkundige verschuiving t.g.v. van 2013).

Begroting 2016 geeft een negatief exploitatietekort van 120,- - euro.

Kascommissie bestaande uit Andries Oord en Meinze Feenstra verzoekt de penningmeester decharge te verlenen en balans en exploitatierekening goed te keuren, waarmee de vergadering instemt.

Reinout Sloot vervangt voor het komend seizoen Andries Oord met als reserve Wim Oldekamp.

 

5. Jeugdactiviteiten

Chris Altena van de jeugdcommissie geeft een uiteenzetting van de plannen voor het schooldammen en jeugddammen voor het komend seizoen.

Men gaat proberen de betrokkenheid van de ouders te stimuleren.

Publicatie zal hoofdzakelijk plaatsvinden via de jeugdpagina van de Friese dambond op facebook.

De data op de kalender wordt enigszins problematisch gezien de veelheid van damactiviteiten.

Gevraagd wordt een centrale databank in te richten.

 

6. Clubcompetities

Opnieuw moet geconstateerd worden dat de clubs zeer nalatig zijn met de mutaties van gegevens.

Het op de vergadering uitgereikte “groene boekje” moet al weer drastisch worden aangepast.

 

Getracht zal worden dit in de komende weken te realiseren en de herziene versie op de website te plaatsen onder bestuursnieuws.

De aanwezige clubs worden opgeroepen eventuele wijzigingen z.sp.m door te geven aan de competitieleider.

In toernooibase staat momenteel het juiste programma.

 

  7. 55+ ééndagstoernooi

Gevraagd wordt aan de clubs die dit willen organiseren om deze maand te reageren.

Bij geen reactie wordt het toernooi gehouden op 25 november a.s. in Mildam.

Het 50+ seniorentoernooi wordt begin volgend jaar door Tabe de Vries in gang gezet.

 

  8. FK algemeen

Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar zal de commissie die het FK voorbereid bijeenkomen om het afgelopen kampioenschap te evalueren en voorstellen aan het bestuur doen voor het FK 2016.

 

  9. Voorstellen van clubs

Geen.

 

10. Bestuurszaken

Voorzitter Jan Bosselaar memoreert de verdiensten van aftredend bestuurslid Rein van der Wal.

Zaken die in Rein zijn portefeuille zaten waren o.a.het Fries kampioenschap algemeen-Fries kampioenschap sneldammen -Bondsavond-plaatsvervangend secretaris.

Als blijk van waardering worden de gebruikelijke damschijven overhandigd.

In verband met de levertijd volgt het dambord met inscriptie binnenkort.

Van een drietal kandidaten die verzocht zijn om in het bestuur zitting te nemen heeft het bestuur een afwijzend antwoord gekregen.

Reinout Sloot geeft aan wellicht kandidaat te willen zijn maar wil graag info krijgen over welke werkzaamheden dan op hem afkomen.

Gezien de mogelijkheid van verschuiving van taken zal Reinout de eerstvolgende bestuursvergadering worden uitgenodigd. ( 14 oktober)

 

11. Rondvraag

Wim Oldekamp SDC Sneek vraagt zich af of individuele clubs bij tekorten een beroep zouden kunnen doen op de middelen van de PFDB, gezien de aanwezige reserves.

De voorzitter geeft aan dat dit geen usance is en in voorkomende gevallen zou ieder voorstel separaat moeten worden ingediend.

 

Gerrit Klaseboer informeert hoe het met de donateurs gaat t.a.v. de collectieve verzekering van inzittenden.

Meestal beschikt de eigenaar van de auto over een inzittende verzekering, of is men anderszins verzekerd.

N.a.v. verschillende vragen omtrent het donateurschap wordt een toelichting gegeven door Gerrit Terpstra.

Het donateurschap geldt conform de voorwaarden zoals in de voorjaarsvergadering is afgesproken.

Aanmelding voor 1 september van het jaar voor een periode tot 30 augustus van het volgend jaar.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst om 10.15 uur.